Čo je duálne vzdelávanie?

Odborník s praxou už po strednej škole.

Duálne vzdelávanie  je unikátna príležitosť pre žiakov stredných škôl, ktorých baví technika, aby získali profesionálnu prax a odborné vedomosti v oblasti strojárstva už počas svojho štúdia. Majú tak možnosť získať veľký náskok pred rovesníkmi bez praxe a tým sa im výrazne zvýšia šance uplatniť sa v jednom z najžiadanejších odvetví na Slovensku.

Tento unikátny systém spája šikovných žiakov, školy a firmy, čo im umožňuje naplno využiť svoj potenciál a spoločne sa dopracovať k lepším výsledkom.

Absolvent duálneho vzdelávania s veľkou pravdepodobnosťou získa dobre platenú prácu vo firme ESOX alebo v akejkoľvek inej kvalitnej firme so strojárskym zameraním.

 

Študovať môžete v nasledujúcich odboroch:

 

ODOBOR: MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ – 4 ročný odbor (2413 K)

Je vhodný pre žiakov, ktorí radi majstrujú, majú vzťah k technickým zariadeniam a počítačom. Majú zmysel pre priestor a konštruovanie, matematiku a informatiku. Po úspešnom absolvovaní odboru nájdu uplatnenie ako nástrojár, mechanik pre stroje a zariadenia ovládané počítačom, obrábač kovov, konštruktér foriem, frézar, sústružník, kaliar či strojár.

ODOBOR: MECHANIK - MECHATRONIK – 4 ročný odbor (2679 K)

Odbor pripravuje žiakov pre prácu v oblasti strojárskych a elektronických odborov, CNC strojov, predovšetkým pre mechatronické strojové systémy. Odbor je vhodný pre všetkých žiakov, ktorí majú aj záujem pokračovať v štúdiu na rôznych druhoch vysokých škôl technického zamerania. Absolvent ovláda zostavenie, montáž, oživenie, inštalovanie, odstraňovanie porúch, údržbu a prevádzku častí alebo celých automatizovaných výrobný systémov. Má potrebné znalosti na výkon činnosti konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového technika. Vie aplikovať softvér pre ovládanie CNC strojov.

ODOBOR: MECHANIK ELEKTROTECHNIK – 4 ročný odbor (2697 K)

Odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá. Žiaci si od 3.ročníka vyberajú  zameranie – silnoprúdovú techniku. Medzi odborné predmety zamerania silnoprúdová technika patria: grafické systémy v silnoprúdovej technike, elektrické stroje a prístroje, využitie elektrickej energie, rozvod elektrickej energie, merania v silnoprúdovej technike a absolvent sa môže zamestnať ako montážny technik pre priemyselné a domové inštalácie, servisný technik a pod.

ODBOR: TECHNIK SPRACOVANIA PLASTOV – 4 ročný odbor

Je vhodný pre žiakov, ktorí sa radi pohybujú v prostredí strojov a zariadení ovládaných počítačom. Majú vzťah k technike, elektrotechnike, chémií a informatike. Po úspešnom absolvovaní odboru budú pracovať ako junior technológ spracovania plastov, technik v plastárskej výroby, nastavovač strojov a zariadení, technik údržby strojov, samostatný nastavovač, zoraďovač strojov pre spracovanie plastov či nastavovač robotov.

ODOBOR: ŠPECIALISTA SPRACOVANIA PLASTOV – 2 alebo 3 ročné pomaturitné štúdium

Je vhodný pre žiakov, ktorí už maturitu získali alebo získať chcú. Štúdium je ukončené absolventskou skúškou  a obhajobou práce, získaním titulu diplomový špecialista—DiS. Absolvent sa  uplatní v celej oblasti výroby a spracovania plastov, strojných zariadení, automatizácie a robotizácie pre sektor spracovania plastov, aplikovaného výskumu, vo výrobe nových materiálov a v recyklačných spoločnostiach. Absolvent môže byť: procesný technik, procesný manažér v plastikásrkych firmách, projektový manažér, špecialista v oblasti kvality výroby a riadenia kvality výroby, špecialista v inováciách pre plastikársky priemysel, technický tréner, špecialista v oblasti údržby a riadenia strojov a zariadení.