Informácie pre dotknuté osoby duálne vzdelávanie

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknutú osobu/žiakov, zákonných zástupcov v procese Duálneho vzdelávania 

 

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste dotknutou osobouNaša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov.  

Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame priamo od Vás, od spolupracujúcej školy, alebo od tretích strán počas procesu Duálne vzdelávanie.  

 

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z.  z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Kto je prevádzkovateľom? 

ESOX, spol. s r.o. 

Uhorská Ves 171 

032 03 Liptovský Ján 

Slovenská republika 

IČO: 31 603 262 

Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: 

Tel.: +421 905 108447 e-mail: gdpr@esox-plast.sk 

( v ďalšom texte len ako „ Prevádzkovateľ“) 

 

  

Kto sa rozumie dotknutou osobou? 

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje žiakov a zákonných zástupcov v rozsahu nevyhnutnom na splnenie zmluvných a zákonných povinností v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). 

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?  

Účelom spracúvania osobných údajov je administrácia procesu Duálne vzdelávanie a všetky činnosti s tým spojené na základe Zmluvy uzavretej medzi zamestnávateľom a školou, ako aj implementácia vydaných pokynov ŠIOV: Odborné vzdelávanie a príprava  

 

Aké osobné údaje sú zbierané?  

 • meno, priezvisko, titul študenta, ako aj zákonného zástupcu 
 • adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, 
 • meno, priezvisko, titul a adresa adresáta, č. OP, č. pasu, 
 • číslo účtu, číslo banky, 
 • IBAN, BIC/SWIFT, a názov banky,  
 • emailová adresa,  
 • telefonický kontakt, 
 • údaje uvádzané v sprievodnej správe, 
 • IP adresa, 
 • fotografia, alebo videozáznam - len v odôvodnených prípadoch, napr. na exkurzii, alebo pri tvorbe materiálov o duálnom vzdelávaní - len na základe súhlasu zúčastnených, vždy vopred prebehne informovanosť! 

 

 

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje sú spracúvane v prostredníctvom softvérového programového vybavenia, najmä za účelom správneho vedenia  evidencie, ku ktorému majú prístup niektorí zamestnanci. Vaše osobné údaje zdieľame s inštitúciou ŠIOV (štátny inštitút odborného vzdelávania) a Strednou odbornou školou, ktorú Vaše dieťa bude navštevovať alebo navštevuje. 

 

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia 

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. Uvedené neplatí v prípade výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia, resp. za účelom poskytnutia objednaných služieb v zahraničí

 

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?  

Vaše osobné údaje budú uchovávané v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania 

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.  

 

BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ vytvoril politiku bezpečného spracúvania osobných údajov, ktorou určil základné pravidlá pre zodpovedný prístup k procesom, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na bezpečné a správne spracúvanie osobných údajov. Prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktorých dodržiavaním minimalizuje možnosť vzniku nebezpečných situácií a bezpečnostných incidentov. Tieto opatrenia sú deklarované  v smernici  pre spracúvanie osobných údajov, ktorá je interným dokumentom a každá poverená osoba je s touto smernicou oboznámená. 

 

 

Práva dotknutej osoby 

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15: 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: 

 1. účely spracúvania; 
 1. kategórie dotknutých osobných údajov; 
 1. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; 
 1. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; 
 1. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; 
 1. právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 
 1. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; 
 1. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. 

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia. 

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16: 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa článku 17: 

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
 1. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; 
 1. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia; 
 1. osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 
 1. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; 
 1. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia. 

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. 

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné: 

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 
 1. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; 
 1. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia; 
 1. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo 
 1. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18: 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 
 1. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 
 1. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 
 1. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie uvedeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20: 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa článku 21: 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketing, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. 

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: 

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Právo odvolať súhlas so spracúvaním: 

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, ako aj uplatniť akékoľvek svoje právo a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 

 1. emailovou správou zaslanou na adresu uvedené hore, telefonicky  
 1. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke. 

V prípade, že máte akékoľvek ďalšie otázky , ktoré sme v texte nezodpovedali, neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov 

Tel.: +421 905 108447 e-mail: gdpr@esox-plast.sk